Elevhälsa

I elevhälsan ingår medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Arbetet med elevhälsa ska vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.

Fokus är att skapa en positiv lärandemiljö för alla elever. Det gäller oavsett om eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och speciallärare. Elevhälsoteamet träffas varje vecka och följer upp undervisningen och insatser kring enskilda elever och klasser.

Ibland behöver teamet hitta lösningar och åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation. Då kallas vårdnadshavarna till ett elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa